ลดความก้าวหน้าของโรคหลอดเลือดขนาดเล็กในสมอง

เป้าหมายความดันโลหิตผู้ป่วยนอกที่ลดลงสำหรับผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะอนุรักษ์การทำงานของสมองและสุขภาพในอนาคตในความเป็นจริงหลังจากสามปีที่ผ่านมารอยโรคสสารสีขาวในสมองลดลงมากถึง 40% ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการรักษาแบบมาตรฐานการบำบัดแบบเข้มข้นมีอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง

รวมถึงโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมองและการรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลวการรักษาความดันโลหิตซิสโตลิกน้อยกว่า 130 มม. ปรอทมีความปลอดภัยและเป้าหมายการรักษาที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง การรักษาความดันโลหิตสูงแบบเข้มข้นช่วยลดความก้าวหน้าของโรคหลอดเลือดขนาดเล็กในสมองและช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีต่อโรคหลอดเลือดหัวใจที่ไม่ใช่ทารกในครรภ์